เอ็นโค้ดเดอร์ เซนเซอร์วัดระยะทาง ความเร็ว และทิศทางของมอเตอร์

Absolute Encoder (3)

Hollow Shaft Encoder (19)

Solid Shaft Encoder (15)